MFOI 2024 Road Show
  1. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ

କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ ଆଉ ବଢିବନି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା: Life-Saving Tips

ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ କରିବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପସନ୍ଦ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ

Omkar Mohanty
Omkar Mohanty
Tips to Lower the Risk of Uric Acid Problems pic credit @pexels.com

Tips to Lower the Risk of Uric Acid Problems pic credit @pexels.com

ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯାହାକି ଶରୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ୟୁରିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗେ | ଅଧିକାଂଶ ସମୟ, ଆମ ଶରୀର କିଡନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ବାହାର କରିଥାଏ | ଅବଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିଲୋପ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ, ଏହା ହାଇପର୍ୟୁରିସେମିଆ ନାମକ ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିପାରେ, ଯାହା ରକ୍ତରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ |

ଗୁଟ୍ ଏବଂ କିଡନୀ ପଥର ପରି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ହାଇପର୍ୟୁରିସେମିଆ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ କାରଣ ଅଟେ | ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ କରିବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପସନ୍ଦ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯାହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ |

ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ
ସୁସ୍ଥ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବା ଜରୁରୀ | ଭଲ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରହିବା କିଡନୀକୁ ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ 8-10 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗରମ ପାଗ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ |

ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ବାଛନ୍ତୁ
ପ୍ୟୁରିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ଯୌଗିକ ଏବଂ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ | ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ କରିବାକୁ, କମ୍-ପ୍ୟୁରିନ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ଭରପୂର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ | 

ଫଳଗୁଡିକ (ଚେରି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରବେରି ପରି କିଛି ଉଚ୍ଚ-ଶୁଦ୍ଧ ଫଳ ବ୍ୟତୀତ)
ପନିପରିବା
ପୁରା ଶସ୍ୟ
ବାଦାମ ଏବଂ ମଞ୍ଜି
କମ୍ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ
ଅଣ୍ଡା
ଟୋଫୁ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ପରି ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋଟିନ୍

ଅପରପକ୍ଷେ, ଉଚ୍ଚ-ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟଗୁଡିକ ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ:

ନାଲି ମାଂସ
ଅଙ୍ଗ ମାଂସ (ଯଥା, ଯକୃତ, କିଡନୀ)
କେତେକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ (ଯଥା, ଲଙ୍କୋଭି, ସାର୍ଡିନ୍, ମସେଲ)
ବିୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନକାରୀ ପାନୀୟ
ମଧ୍ୟମ ମଦ୍ୟପାନ
ମଦ୍ୟପାନ, ବିଶେଷକରି ବିୟର, ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ବଢ଼ାଇଥାଏ | ହାଇପର୍ୟୁରିସେମିଆର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମଦ୍ୟପାନକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣରେ ମଦ କିମ୍ବା ଆତ୍ମାକୁ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ଓଜନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ
ଅଧିକ ଓଜନ କିମ୍ବା ମେଦବହୁଳ ହେବା ଦ୍ ur ାରା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁଟ୍ର ବିପଦ ବ increase ିପାରେ | ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମର ମିଶ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ ur ାରା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ହୋଇପାରେ | ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ |

ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ |
ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା କେବଳ ଓଜନ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଉନ୍ନତ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ | ବ୍ୟାୟାମ ଇନସୁଲିନ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରେ ଏବଂ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିର୍ଗମନକୁ ବଢାଇପାରେ, ଯାହା ହାଇପର୍ୟୁରିସେମିଆର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ | ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ 150 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟମ-ତୀବ୍ରତା ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବା, ପହଁରିବା କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା |

ଫ୍ରୁଟକୋଜ୍ ଗ୍ରହଣକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ
ଫ୍ରୁକଟୋଜର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରାୟତ ଚିନିଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଫ୍ରୁଟକୋଜ୍ ମକା ସିରପ୍ରେ ମିଳିଥାଏ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜଡିତ | ସୁସ୍ଥ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଶର୍କରା ପାନୀୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ |

ସଠିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟଗୁଡିକ ବାଛନ୍ତୁ
କେତେକ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟଗୁଡିକ ସୁସ୍ଥ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଭିଟାମିନ୍ ସି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଏବଂ ଚେରି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ଗୁଟ୍ ଫ୍ଲେୟାର୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ | ତୁମର ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯୋଡିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ |

ନିୟମିତ ଚେକ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ
ନିୟମିତ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ପାରିବାରିକ ଇତିହାସ ଅଛି କିମ୍ବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦ କାରଣ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ |

ସୁସ୍ଥ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୁଟ୍ ଏବଂ କିଡନୀ ପଥର ପରି ଅବସ୍ଥାର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ | ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି, ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରହିବା, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଆପଣ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ, ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ | ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ |

୨ ଟଙ୍କାର ଲେମ୍ବୁ ଅନେକ ରୋଗ ପାଇଁ ରାମବାଣ

କିଡନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ

Like this article?

Hey! I am Omkar Mohanty. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments